Body in the Library

performance for 9 performers, 30min.
Design Gallery, Wrocław, November 2010
performers: Joanna Jankiewicz- Maśląkowska, Michał Grzegorzek, Anita Olejniczak, Monika Opach, Małgorzta Pilczuk, Kamil Szczepaniak, Anna Żebrowska, Michalina Kostecka, Joanna Kobyłt

 

„If reading is to confirm ones own identity in the closed circle of representations, then the same is—selferoticism.”
Thomas Walter Laquer

Intimacy of reading, subtle connection with an object, but also the subversive potential of immersing into the book (non-participation in the world around) are the starting points to work with the performers.
Final performance consist ed of series of episodes, realised by one person, a duo or a group in the space of the libary. Performers had created their own ritual around connection with the book, or a contact with another person through the object (giving each other a permission to read together). They created living sculptures and a subtle choreography in the library.

 

Ciało w bibliotece

performens na 9 performerów, 30 min.
Galeria Design, Wrocław, listopad 2010
performerzy: Joanna Jankiewicz-Maśląkowska, Michał Grzegorzek, Anita Olejniczak, Monika Opach, Małgorzta Pilczuk, Kamil Szczepaniak, Anna Żebrowska, Michalina Kostecka, Joanna Kobyłt
foto: Katarzyna Roj

 

„Jeśli czytanie jest potwierdzaniem własnej tożsamości w zakrętym kregu przedstawień, to tym samym jest autoerotyzm.”
Thomas Walter Laquer

Intymność czytania, delikatna więź z przedmiotem, ale także wywrotowy potencjał zanurzenia się w książce (nieuczestniczenie w zdarzeniach otaczających czytającego) były punktem wyjścia dla pracy z performerami. Performens składał się z serii epizodów, realizowanych przez jedną, dwie, lub trzy osoby w przestrzeni biblioteki. Performerzy tworzyli własny rytuał kontaktu z książką, lub kontaktu z drugą osobą potwierdzonego przez książkę (dopuszczenie do wspólnego czytania), żywe rzeźby zawieszone w czasie i przestrzeni biblioteki.