The Birds

concert for ten performers and electronics, 40 min
collaboration (electronics) Jasmine Guffond
BWA Design Gallery, Wroclaw, July 2015
performers: Janine Berchak, Michał Grzegorzek, Daria Beatasdóttir, Zuzanna Wollny, Katarzyna Roj, Patryk Stolarz, Joanna Stembalska, Stach Szabłowski
camera: Małgorzata Salamon

 
The concert The Birds took place within an exhibition on the New Horizons Film Festival. The aim of the project was refering to the cinema and activating the imagination of the audience in a way that would make the picture-quotes from the movies appear by themselves. The inspiration was the Alfred Hitchcock movie The Birds. Barely anyone knows that in order to provide sound to the thriller, a special sound generator was created. For that reason for the first time in my work as a composer I also reached for electronics to support the live actions. The concert took place at midnight, and as the audience as the performers were immersed in complete darkness. It was an additional challenge for the performers, but it also created a unique sensitivity for the sound and for the presence of the performers in space.

 

Ptaki

koncert na dziesięciu performerów i elektronikę, 40 min
współpraca (elektronika) Jasmine Guffond
Galeria BWA Design, Wrocław, lipiec 2015
wykonawcy: Janine Berchak, Michał Grzegorzek, Daria Beatasdóttir, Zuzanna Wollny, Katarzyna Roj, Patryk Stolarz, Joanna Stembalska, Stach Szabłowski
kamera: Małgorzata Salamon

 
Koncert „Ptaki” odbył się w ramach wystawy, towarzyszącej festiwalowi filmowemu „Nowe Horyzonty”. Założeniem projektu było odwołanie się do kinematografii i uruchomienie wyobraźni słuchaczy, tak, aby obrazy-cytaty z filmów pojawiły się same. Inspiracją był film Alfreda Hitchcocka „Ptaki”. Mało kto wie, że na potrzeby udźwiękowienia tego thrillera zbudowany został specjalny generator dźwięku, dlatego po raz pierwszy w mojej praktyce kompozytorskiej sięgnęłam również po elektronikę, wspierającą działania podejmowane na żywo. Koncert odbył się o północy, zarówno słuchacze jak i wykonawcy pogrążeni byli w całkowitej ciemności. To sprawiało dodatkową trudność wykonawczą, ale kreowało również niepowtarzalną wrażliwość na dźwięk i obecność performerów w przestrzeni.