EN
Forms—such as a musical piece, a play, an exhibition, are for me an equal part of reality. They start a dialogue with it, they exist only in a context, they come into existence in time only once, they cannot possibly be repeated. They are neither imitation nor transgression nor critical theory. The form and the content must go hand by hand, coexist and harmonize, so that they can create/provoke a complete, immersive event. An event in which not only the senses but also intellectual sensibility of the audience is involved, making it possible for the members of the audience to experience it as a reality existing in the given space and time. My main postulate, concerning both theatre and visual arts, is not to separate sensuality from intellect. Reflection is a sensual act. This is the principle I try to follow composing site-specific music, making spectacle-collages or musical pieces with elements of choreography.

PL
Formy – takie jak utwór muzyczny, spektakl, wystawa, są według mnie równoprawną częścią rzeczywistości, wchodzą w nią w dialog, istnieją jedynie w kontekście, stają się w czasie jednokrotnie, nie są możliwe do powtórzenia. Nie są ani naśladowaniem ani przekroczeniem, ani teorią krytyczną. Forma i treść muszą iść ramię w ramię, współistnieć i współgrać, po to by móc zbudować/ sprowokować pełne, zagarniające wydarzenie, w które zaangażowane zostaną zarówno zmysły jak intelektualna wrażliwość odbiorcy, i które pozwoli mu się doświadczyć jako istniejąca w danej chwili i miejscu rzeczywistość. Moim głównym postulatem, i w stosunku do teatru, i do macierzystych sztuk wizualnych, jest brak rozdziału zmysłowości od intelektu. Refleksja jest zmysłową czynnością. Taką zasadę staram się przyjąć zarówno komponując muzykę site-specific, jak i realizując spektakle – kolaże oraz utwory szmerowe z elementami choreografii.